MIT regeling

Innovatieambities versnellen met de MIT-regeling

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat er vanwege de grote belangstelling vanuit het mkb voor de MIT-regeling vanaf 2015 structureel 30 miljoen euro voor dit instrument beschikbaar wordt gesteld.

Doel van het onderdeel MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat MKB-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Afhankelijk van het onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen.

Op basis van de regeling worden de volgende subsidies verstrekt:

• MIT-haalbaarheidsstudies.
• MIT-kennisvouchers.
• Inhuren van hooggekwalificeerd personeel.
• MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

De subsidie instrumenten onder de MIT zijn jaarlijks verdeeld over twee calls.

Eerste call, in de eerste helft van het jaar (vaak tot half mei).

Haalbaarheidsstudies, kennisvouchers en inhuur van hooggekwalificeerd personeel.

MIT-haalbaarheidsstudies 
Subsidie wordt verstrekt aan een MKB-onderneming voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentie analyse. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 50.000 per haalbaarheidsstudie.

MIT-kennisvouchers
Een MIT-kennisvoucher wordt aan een MKB-ondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. Deze voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling. Mkb’s kennisvouchers kunnen worden ingeruild voor advies en raadpleging van verscheidende relevante kennisinstellingen. Deze instrumenten kunnen de innovatieambities van uw mkb-bedrijf enorm versnellen. De kennisvoucher heeft een waarde van 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3750.

Hooggekwalificeerd personeel
Subsidie wordt verstrekt aan een MKB-ondernemer bij wie een onderzoeksorganisatie of grote onderneming hooggekwalificeerd personeel heeft gedetacheerd. Aan een MKB-ondernemer wordt per gedetacheerde werknemer voor maximaal één jaar subsidie verleend tot een maximum van € 50.000.

Tweede call, tweede helft van het jaar (vaak tot eind september)

Voor R&D samenwerkingsprojecten (MKB). Deze call wordt inhoudelijk beoordeeld en afgehandeld beginnend met het best scorende project. Door met één of meer andere mkb’s projecten op te pakken, komt extra subsidie beschikbaar - en dan hebben we het nog niet over de extra inspiratie die samenwerking met zich meebrengt!

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D samenwerkingsverband dat een MIT-R&D samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkelingen (of een combinatie hiervan) dat voor gezamelijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een MIT-R&D samenwerkingsverband. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum bedrag per deelnemer van € 100.000.

Criteria voor deelname

• Innovativiteit als meest belangrijke criterium. Bijvoorbeeld: een nieuw protocol voor internet dataverkeer, nieuwe compressietechnieken voor realtime video streaming, nieuwe encryptie technieken of vernieuwende zonnepanelen.
• Aansluiting op thema’s zoals gedefinieerd door topsectoren.
• Conform formele regels per instrument.
• Organisatorisch / kwaliteit van aanvraag-documenten / kwaliteit en expertise van aanvragers, moeten op orde zijn. Dit zijn project management criteria die gelden bij de meeste subsidie tender regelingen.
• Economisch/commercieel perspectief van het project. De ontvangen subsidie moet zich terugverdienen.
• Sector overschrijdend. Vernieuwende combinatie van belang voor verschillende topsectoren.
• Voor sommige sectoren/thema’s kan een samenwerking met provincies aan de orde zijn, die dan een deel van de subsidie betalen (15%). In dat geval  worden 10 additionele punten toegekend aan een project met eveneens een regionaal belang.


Bovendien worden de afspraken die in 2014 met de provincies Brabant en Limburg zijn gemaakt ook in 2015 voortgezet. Deze twee provincies stellen wederom dit jaar budget beschikbaar voor Brabantse en Limburgse projecten binnen de MIT-regeling.

Actie

Met onze expertise kunnen wij u helpen bij het gebruikmaken van MIT-subsidie. Neem voor meer informatie CONTACT met ons op.